Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. wynosi 2 759,90 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. wynosi 5 125,50 zł.

 

_____________________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684 i 1682.