Ścieżka nawigacji

Aktualności

Stanowisko ZUS do Uchwały Kolegium NIK z dn. 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała Kolegium NIK potwierdza, że "stosowane w badanych postępowaniach o zamówieniach publicznych procedury, realizowano na ogół zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych".
Najwyższa Izba Kontroli doceniła "podjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działania w zakresie uregulowania kwestii praw autorskich do Kompleksowego Systemu Informatycznego, a także przystąpienie do prac nad dywersyfikacją dostawców usług informatycznych i osiągnięcie efektów w tej dziedzinie".

Poprzez działania mające na celu wydzielenie niektórych systemów  informatycznych z KSI (EPWD, SWEZ, inne) Zakład w okresie 2010-2013 doprowadził do sytuacji, że dostawcami usług IT dla ZUS jest ponad 150 firm informatycznych.

Zakład przygotowuje wdrożenie rekomendacji NIK w zakresie kontroli zarządczej i wzmocnienia procedur w zakresie realizacji postępowań przetargowych.

Zakład nie podziela opinii NIK, że określenie ustawowego terminu na przystąpienie do przetargu ograniczonego na realizację umowy o utrzymanie było niewystarczające (NIK twierdzi, że gdyby termin był dłuższy, to do przetargu przystąpiłoby więcej oferentów).

ZUS podkreśla, że żaden z potencjalnych oferentów nie skorzystał w trakcie przebiegu przetargu z możliwości złożenia protestu, wniosku o wydłużenie terminu albo z  możliwości zadania pytania, a zatem uprawniony jest wniosek, że tzw. rynek - będący najbardziej zainteresowanym w przestrzeganiu w postępowaniach przetargowych ww. zasad - uznał, że Zakład w całym toku postępowania zapewnił na każdym jego etapie zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Informacja o postępowaniu była szeroko nagłaśniana przez Zakład i relacjonowana przez media.

Wszystkie terminy i ogłoszenia spełniały wymagania przepisów szczegółowych ustawy Pzp, a Zakład nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczność, że na udział w postępowaniu  prowadzonym przez ZUS w 2013 r. na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania KSI zdecydował się ostatecznie jeden wykonawca.

Należy przypomnieć, że w 2013 r. w postępowaniu przeprowadzonym w analogiczny sposób (tj. przy zastosowaniu analogicznych terminów jak w postępowaniu na  usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania KSI) na zawarcie umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS, brało udział 5 oferentów a ostatecznie zawarto umowy ramowe z 3 wykonawcami.

Dodatkowo, co zauważyła NIK, umowa zawarta w 2013 r. przez Zakład na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania KSI gwarantuje takie procedury przekazania usług utrzymania, że po jej zakończeniu możliwe będzie płynne przekazanie tych usług każdemu wybranemu w trybie konkurencyjnym wykonawcy.

Odnosząc się do kwestii przywołania przez NIK wniosku UZP z 2012 r., o naruszeniu przy zawarciu w 2010 r. przesłanek do zawarcia umów z Asseco Poland SA w trybie z wolnej ręki zaznaczyć należy, że przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było w 2010 r. niemożliwe z tej przyczyny, że zgodnie z umową z 1997 r. przejście na Zakład autorskich praw majątkowych do systemu KSI następowało po zakończeniu umowy (tj. najwcześniej 10 października 2010 r.). Wcześniej nie było możliwe udostępnienie potencjalnym innym wykonawcom dokumentacji oraz kodów źródłowych systemu.

Zakład przypomina, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych umorzył prowadzone na wniosek Prezesa UZP postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu braku popełnienia czynu polegającego na wyborze trybu niekonkurencyjnego.

Z doniesień medialnych z dnia 28 lutego 2014 r. wynika, że NIK już sześć miesięcy temu skierowała do CBA "sprawę dotyczącą przetargu w ZUS". Zakład nie posiada informacji, czy CBA prowadzi w tej sprawie postępowanie i co zostało dotychczas ustalone. Wystąpienie pokontrolne NIK również nie zawiera informacji w tej sprawie.

Jednocześnie ZUS informuje, że w dniach 13.09.2013 r. i 09.04.2014 r. na żądanie CBA (w trybie art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. z 2012 r., poz. 621 ze zm.) Zakład przekazał wykazy zamówień publicznych, w których ujęte były postępowania na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS oraz na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS prowadzone w latach 2010 i 2013.