Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020  nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tym samym nie są objęci również ubezpieczeniami chorobowym (dobrowolnym) i wypadkowym.

Objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym na dotychczasowych zasadach, czyli jeśli nie mają innych tytułów do tego ubezpieczenia i nie mogą być zgłoszeni jako członkowie rodziny ubezpieczonego.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39),
  • art. 66 ust. 1 pkt 20  oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)