Breadcrumb

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenia o zgłoszeniu przez pracodawcę informacji o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.  
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o zgłoszeniu przez pracodawcę o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wydawane są bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.  W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane są "od ręki". W przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia, właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie jego wydania. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę  "US-7 wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej”;
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu się na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na adres ubezpieczonego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-7 wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "US-7 wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej”
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
 4. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o zgłoszeniu przez pracodawcę o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wydawane są bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.  W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane są "od ręki". W przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia, właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie jego wydania. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt .
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.  
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu się na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na adres ubezpieczonego.
 5. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na adres ubezpieczonego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-7 wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "US-7 wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej”.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o zgłoszeniu przez pracodawcę o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wydawane są bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.  W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane są "od ręki". W przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia, właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie jego wydania. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt .
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu się na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na adres ubezpieczonego.
 5. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na adres ubezpieczonego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego