Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego i zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś wniosku o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
 4. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące, osoby współpracujące z osobami fizycznymi korzystające z tzw. „ulgi na start” oraz duchowni, u których w dniu powstania prawa do świadczeń występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie otrzymają świadczenia. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie zostanie im wypłacony od dnia powstania prawa do świadczenia.
  ​​​​​​​W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to nabywa prawo do  świadczenia od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-53", a jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym, możesz wybrać usługę „Złożenie dokumentu Z-3b” . Obydwa dokumenty są traktowane jako wniosek o zasiłek. Ponadto wybierz usługę „Złożenie dokumentu Z-10”.
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek. 
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
  • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
  • Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
  • Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku,  jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
   Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
  • Jeśli Ty wystąpiłeś z wnioskiem o zasiłek, a nie płatnik składek, należy dostarczyć wypełnione przez płatnika składek, zaświadczenie płatnika składek :
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych, z wyjątkiem osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących albo duchownych.
    Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania  lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 8. W przypadku odmowy prawa do zasiłku chorobowego otrzymasz z ZUS decyzję.
 9. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego  możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA)  albo zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA a twój płatnik składek ma profil PUE ZUS, nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS. Wydruk e-ZLA musisz przedłożyć płatnikowi składek, jeżeli nie posiada on profilu PUE ZUS.
  Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym przedkładasz je płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil PUE ZUS.  Dotyczy to także  zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS możesz przedłożyć ten wydruk e-ZLA, albo jeżeli jest to dla Ciebie bardziej dogodna forma, wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek. Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, albo zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, przedkładasz je w ZUS.
 2. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek przetłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 3. Decyzję właściwego inspektora sanitarnego - gdy nie możesz wykonywać pracy z powodu nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub zakażenia tą chorobą.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 6. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 7.  Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
  Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 8. Zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie jest wypłacane przez ZUS:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Jeżeli lekarz wystawił Ci zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), zaświadczenie płatnika składek będzie traktowane jako wniosek o zasiłek, nie musisz składać do ZUS odrębnego wniosku.
   Także jeżeli płatnikiem zasiłku jest twój płatnik składek i ma on profil PUE ZUS, nie musisz przedkładać płatnikowi składek odrębnego wniosku o zasiłek, gdy lekarz wystawił e-ZLA; twoje zaświadczenie lekarskie zostanie udostępnione płatnikowi składek na jego profilu PUE ZUS i będzie stanowić dokument do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 9. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 10. Dokument  potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 11. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa ZUS PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

 

Jakie są terminy?

 1. Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA dostarcz je płatnikowi składek w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym i otrzymałeś zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, dostarcz je w terminie 7 dni od daty otrzymania, bezpośrednio do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
  Pamiętaj: jeśli dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia w terminie wynikało z przyczyn od Ciebie niezależnych. Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i  do zaświadczenia lekarskiego wystawianego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek.
 5. Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
 6. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych -  zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem, zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS. W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty. 
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku chorobowego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku chorobowego możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego (wydruk e-ZLA)  albo zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
  Uwaga: Jeżeli dostaniesz wydruk e-ZLA  a twój płatnik składek ma profil PUE ZUS, nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS. Wydruk e-ZLA musisz przedłożyć płatnikowi składek, jeżeli nie posiada on profilu PUE ZUS.
  Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym przedkładasz je płatnikowi składek, nawet jeżeli ma on profil PUE ZUS. Dotyczy to także  zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
  Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą albo duchownym i dostaniesz wydruk e-ZLA, do ZUS możesz przedłożyć ten wydruk e-ZLA, albo jeżeli jest to dla ciebie bardziej dogodna forma, wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek. Jeżeli dostaniesz zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, albo zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, przedkładasz je w ZUS.
 2. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek przetłumaczenia na język polski nie dotyczy zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
 3. Decyzję właściwego inspektora sanitarnego - gdy nie możesz wykonywać pracy z powodu nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub zakażenia tą chorobą.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 6. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
  Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
  Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
 7. Zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie jest wypłacane przez ZUS:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Jeżeli lekarz wystawił Ci zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), zaświadczenie płatnika składek będzie traktowane jako wniosek o zasiłek, nie musisz składać do ZUS odrębnego wniosku.
   Także jeżeli płatnikiem zasiłku jest twój płatnik składek i ma on profil PUE ZUS, nie musisz przedkładać płatnikowi składek odrębnego wniosku o zasiłek, gdy lekarz wystawił e-ZLA; Twoje zaświadczenie lekarskie zostanie udostępnione płatnikowi składek na jego profilu PUE ZUS i będzie stanowić dokument do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
   Druk zaświadczenia płatnik składek w celu jego wypełnienia może pobrać na stronie internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 8. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 9. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa ZUS PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeżeli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA dostarcz je płatnikowi składek w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym i otrzymałeś zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, dostarcz je w terminie 7 dni od daty otrzymania, bezpośrednio do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
  Pamiętaj: jeśli dostarczysz zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulegnie obniżeniu o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia w terminie wynikało z przyczyn od Ciebie niezależnych. Powyższe zasady nie mają zastosowania do wydruku e-ZLA i  do zaświadczenia lekarskiego wystawianego w trybie alternatywnym.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek.
 5. Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
 6. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych -  zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem, zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS. W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być wysłane bezpośrednio w terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na podany adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku chorobowego otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku chorobowego możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku chorobowego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)