Breadcrumb

Navigation Menu

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Jednorazowe świadczenie pieniężne - ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Kogo dotyczy

Możesz otrzymać jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r. przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, jeśli na 31 lipca 2022 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność i rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,był oznaczony jednym z kodów:

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich,
 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,
 • 10.52.Z Produkcja lodów,
 • 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Prowadziłeś 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność na obszarze jednego z powiatów:

 • głogowskim,
 • górowskim,
 • legnickim,
 • Legnicy (miasto na prawach powiatu),
 • lubińskim,
 • oławskim,
 • średzkim,
 • trzebnickim,
 • wołowskim,
 • wrocławskim,
 • Wrocławiu (miasto na prawach powiatu),
 • gorzowskim,
 • Gorzowie Wielkopolskim (miasto na prawach powiatu),
 • krośnieńskim,
 • nowosolskim,
 • słubickim,
 • sulęcińskim,
 • wschowskim,
 • zielonogórskim,
 • Zielonej Górze (miasto na prawach powiatu),
 • brzeskim,
 • kędzierzyńsko-kozielskim,
 • krapkowickim,
 • opolskim,
 • Opolu (miasto na prawach powiatu),
 • raciborskim,
 • wodzisławskim,
 • goleniowskim,
 • gryfińskim,
 • kamieńskim,
 • myśliborskim,
 • polickim,
 • sławieńskim,
 • Szczecinie (miasto na prawach powiatu),
 • Świnoujściu (miasto na prawach powiatu).

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia

Otrzymasz jednorazowe świadczenie jeśli:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na31 lipca 2022 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy”,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. byłeś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek z obowiązkiem opłacania składek nie później niż od 1 lipca 2022 r.,
 • uzyskałeś w sierpniu 2022 r. przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (obowiązkowych, dobrowolnych) z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatów wymienionych w punkcie „Kogo dotyczy”.

Ważne

Ocenimy, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia jako przeważającej działalności oznaczonej kodem PKD, na podstawie danych z rejestru REGON w brzmieniu na 31 lipca 2022 r.

Jednorazowe świadczenie stanowi pomoc de minimis, dlatego musisz przekazać we wniosku informacje wymagane przy ubieganiu się o ten rodzaj pomocy publicznej.

Ocenimy, czy możesz otrzymać pomoc de minimis, czyli jednorazowe świadczenie, na podstawie przedstawionych przez Ciebie informacji oraz warunków udzielania pomocy de minimis określonych przepisami prawa.

Będziesz musiał podać:

 • wielkość Twojego podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • informację, czy masz powiązania z innymi przedsiębiorcami,
 • informację, czy Twoje przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy,
 • datę utworzenia Twojego przedsiębiorstwa,
 • formę prawną prowadzonej przez Ciebie działalności,
 • czy prowadzisz działalność:
  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
  • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • w sektorze drogowego transportu towarów.
 • czy otrzymałeś już pomoc de minimis w roku bieżącym oraz w latach 2020–2021.

Ważne

Jeśli na 31 lipca 2022 r. Twoja przeważająca działalność, według PKD, była oznaczona kodem:

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich,
 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,

będziesz musiał dołączyć do wniosku „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę”.

Co zyskasz

Otrzymasz 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i który pozostawał w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.

Ważne

Jednorazowe świadczenie wypłacane jest w jednej kwocie jako suma świadczeń za ubezpieczonych spełniających wskazane warunki.

Przykład 1
​​​​​​​​​​​​​​Płatnik składek prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą od 1.01.2022 r. z kodem PKD 03.11.Z.
W okresie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. nie zatrudniał żadnych pracowników ani zleceniobiorców (płatnik SZS). 

 • Jeżeli jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą zgłosił się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
  W takiej sytuacji płatnikowi nie przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie wniosku RJS.
 • Jeżeli jako osoba prowadząca działalność zgłosił się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  ​​​​​​​​​​​​​​W takiej sytuacji płatnikowi przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie wniosku RJS w wysokości 3 010 zł.

Przykład 2
​​​​​​​Płatnik składek prowadzi nieprzerwanie działalność pozarolniczą od 1.01.2022 r. z kodem PKD 03.11.Z. Jako osoba prowadząca działalność zgłosił się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. zatrudniał 2 pracowników, których zgłosił do ZUS od 1.07.2022 r.  (zgłoszenia do ubezpieczeń wpłynęły do 31 lipca 2022 r.).

W takiej sytuacji płatnikowi przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie wniosku RJS w wysokości 6 020 zł (2 x 3 010 zł).

Przykład 3
​​​​​​​Płatnik spółka cywilna RESJ PO ODRZE S.C. na dzień 1 lipca 2022 r. zatrudnia 10 pracowników. W dniu 2.08.2022 r. jeden z pracowników przebywał na urlopie bezpłatnym. W tym przypadku nie można mówić o ciągłości podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od 1.07 do 31.08.2022. Dlatego przy ustalaniu wysokości jednorazowego świadczenia, ten pracownik nie może być uwzględniony w liczbie ubezpieczonych.

Tym samym Spółka jako płatnik składek  otrzyma łączną kwotę świadczenia w wysokości 27 090 zł (3010 zł x 9).

Przykład 4
Pan Jan Żyłka prowadzi działalność polegającą na „transporcie morskim i przybrzeżnym pasażerskim” od maja 2015 roku. Działalność tę prowadzi na terenie powiatu augustowskiego w województwie podlaskim. W roku 2022 postanowił przenieść prowadzenie swojej działalności na inny teren. W maju 2022 r. rozpoczął prowadzenie działalności na terenie powiatu strzeleckiego w województwie opolskim. Niestety zmiany adresu prowadzenia działalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokonał dopiero 2.08.2022 roku.

Jednorazowe świadczenie postojowe nie będzie więc należne. Pan Jan nie zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co najmniej jednego adresu prowadzenia działalności na obszarze powiatów objętych pomocą w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze w terminie do 31 lipca 2022 r.

Przykład 5
​​​​​​​Pani Alina Nowak od lipca 2017 r. prowadzi działalność polegającą na produkcji lodów. Działalność prowadzi na ulicy Słonecznej 5 na terenie powiatu legnickiego w województwie dolnośląskim. W sierpniu 2022 r. zmieniła ulicę prowadzenia działalności na ulicę Deszczową 10, ale na terenie tego samego powiatu, tj. powiatu legnickiego w województwie dolnośląskim. Zmianę adresu prowadzenia działalności zgłosiła do ZUS 16.08.2022.

Jednorazowe świadczenie postojowe będzie się należało Pani Alinie, jeżeli spełnia pozostałe warunki, ponieważ na 31.07.2022 r. swoją działalność prowadziła na terenie powiatu, który jest objęty pomocą w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Przykład 6
​​​​​​​Płatnik składek prowadzi pozarolniczą działalność w powiecie brzeskim. Działalność polega na wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego (kajaków). We wniosku o jednorazowe świadczenie (RJS) podał, że na 31.07.2022 r. jego przeważającą działalnością była działalność oznaczona kodem PKD 77.21.Z. Wskazany przez płatnika kod PKD nie został jednak odnotowany na 31.07.2022 r. w rejestrze REGON jako działalność przeważająca.

Podany przez płatnika kod PKD jest kodem uprawniającym do otrzymania jednorazowego świadczenia. Płatnik 30.07.2022 r. zgłosił zmianę kodu PKD przeważającej działalności w CEIDG na PKD 77.21.Z. zmiana ta została natomiast zapisana w rejestrze REGON dopiero 1.08.2022 r., stąd kod PKD przeważającej działalności nie został potwierdzony na 31.07.2022 r.

Płatnik dokonał zmiany przeważającego PKD w terminie, dlatego przysługuje mu prawo do jednorazowego świadczenia o ile spełnia pozostałe warunki określone przepisami.

Przykład 7
​​​​​​​Płatnik składek prowadzi pozarolniczą działalność we Wrocławiu od 2018 r. Prowadzi hotel i rozlicza składki łącznie za 6 osób, tj. za siebie oraz za 5 pracowników na umowę o pracę. Czterech pracowników zostało zgłoszonych do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych od dnia 1.07.2019 r. i w dniu 31.08.2022 r. nadal byli zatrudnieni. Przedsiębiorca także podlega ubezpieczeniom społecznym.

Jeden pracownik p. Anna została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od 1.05.2022 r. Jednak 15.07.2022 r. została z nią rozwiązana umowa (została wyrejestrowana ubezpieczeń). Od 17.07.2022  r. p. Anna została ponownie zatrudniona i 31.08.2022 r. pozostawała w ubezpieczeniach (pracuje nadal).

Płatnikowi będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 15 050 zł (3010 zł x 5). W łącznej kwocie świadczenia nie będzie uwzględniona Pani Anna, gdyż nie miała ciągłości podlegania do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w okresie od 1.07. 2022 r. do 31.08.2022 r. 

Przykład 8
​​​​​​​
Pan Roman prowadzi od 1.01.2010 r. HOTEL (działalność określona kodem PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania). Działalność prowadzi we Wrocławiu. W związku z sytuacją ekologiczną na Odrze jego przychód w sierpniu 2022 r. był niższy o co najmniej 50% od przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. Stracił kliku klientów organizujących wycieczki objazdowe. W okresie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Pan Roman zatrudniał 30 pracowników, których zgłosił do ZUS 1.01.2010 r.

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne RJS złożył 20.10.2022 r. We wniosku RJS wskazał, że otrzymał już pomoc de minimis w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach (tj. w 2022 r., 2021 r. i 2020 r.) w łącznej wysokości 200 000 EUR.

W takiej sytuacji przedsiębiorcy nie przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie wniosku RJS, ponieważ wyczerpał limit pomocy de minimis, tj. 200 000 EUR.

W sytuacji, w której kwota dotychczas otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis nie przekroczyła jeszcze ustalonego limitu 200 000 EUR, ale przyznanie mu wnioskowanego jednorazowego świadczenia pieniężnego spowodowałoby przekroczenie tego limitu – świadczenie również nie będzie przysługiwało przedsiębiorcy.

Przykład 9
​​​​​​​Płatnik składek zatrudnia 10 pracowników od 15.05.2014 r. na umowę o pracę. Sam podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Dwie z pracownic przebywają na urlopach: p. Agnieszka na urlopie macierzyńskim od 1.05.2022 r., p. Zofia na urlopie wychowawczym od 1.02.2022 r. Przy czym p. Zofia w trakcie urlopu wychowawczego tj. w okresie od 1.07 do 30.09.2022 r. podjęła umowę zlecenia u innego płatnika. Płatnik spełnia wszystkie warunki określone przepisami.

W takim przypadku płatnikowi przysługuje jednorazowe świadczenie w łącznej kwocie 30 100 zł. (3010 zł x10). W łącznej kwocie świadczenia nie została uwzględniona p. Zofia, gdyż w okresie od 1.07 do 31.08 2022 r. nie miała ciągłości podlegania do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych u tego płatnika.

Jak złożyć wniosek

 • Możesz złożyć wniosek (RJS) od 30 września 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • Wniosek RJS powinien trafić do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Jak się z Tobą skontaktujemy

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, poinformujemy Cię o tym pismem, które zamieścimy na Twoim profilu PUE, a jeśli go nie masz wyślemy je pocztą.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz jednorazowe świadczenie na rachunek bankowy zapisany na Twoim koncie płatnika składek. Wyślemy Ci także – na Twoje konto na PUE ZUS – informację o wypłaconej kwocie świadczenia oraz zaświadczenie o pomocy de minimis.
 • Jeśli odmówimy Ci prawa do jednorazowego świadczenia, wydamy decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS.

Czy możesz się odwołać od decyzji

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci prawa do jednorazowego świadczenia, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
 • Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Gdzie otrzymasz pomoc

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz.U. z 2022 r. poz. 2014).
 • Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2015).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na Odrze (Dz. U. z 2022 r. poz. 2020 ).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str. 1, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str. 9, ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 , str. 45, ze zm.)