Breadcrumb

Zmiana warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek

Zmiana warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
   • numer umowy oraz datę jej podpisania
   • Twoją propozycję terminu zapłaty odroczonych składek
   • uzasadnienie dlaczego nie jesteś w stanie zapłacić składek w terminie wskazanym w umowie
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RSO.

  • Inne dokumenty:
   • obrazujące Twoją kondycję finansową, zależne od formy opodatkowa

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

  Jakich dokumentów wymagamy

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata i za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne

  • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok oraz PIT 38 (o ile składałeś takie zeznanie),
  • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  podatek liniowy

  karta podatkowa

  • PIT 16A za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności),
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • PIT 28 za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności),
  • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

   

  • dotyczące pomocy publicznej
   • w przypadku pomocy de minimis
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
    • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
   • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
    • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
    • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
    • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, przez cały czas obowiązywania umowy. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji ustalamy, czy są okoliczności, które uzasadniają zmianę warunków umowy. Sprawdzamy też, czy będziesz w stanie spłacać należności w zmienionym terminie. Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczną decyzję mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojej składki, Twoja sytuacja finansowa i inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności. Nowy termin zapłaty składek ustalamy indywidualnie dla każdego płatnika. Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, podpisujemy z Tobą aneks do umowy o odroczenie terminu płatności składek. Do czasu podpisania aneksu należności, które są objęte umową, musisz spłacać na dotychczasowych warunkach.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją sprawę. Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej naszej placówce; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Zmiana warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek