Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2015 r. oraz w I półroczu 2015 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2015 r. oraz w I półroczu 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W II kwartale 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 146,4 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w I półroczu br. 298,6 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  6,0 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w I półroczu br. 12,5 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2015r. osiągnęła 3 624,6  tys. zł ( w I półroczu br. 7 449,5 tys.).

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2015  r.  obniżono  wypłaty   o  42 789,5 tys. zł., a dotyczyło to 53,0 tys. osób. Natomiast w I półroczu  2015  r.  obniżono  wypłaty o 89 693,9  tys. zł    ( 115,4 tys. osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2015r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 504,5  tys. zł.  ( 25,0 tys. osób), a w I półroczu  2015 r. o  3 362,6  tys. zł.(55,7 tys. osób)

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2015 r. wyniosła 47 918,6 tys. zł, a w I półroczu  2015 r. -   100 506,0 tys. zł.

           

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych