Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2010r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2010r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W II kwartale 2010 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 76,4 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 7,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 9,9 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 5,5 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 38,6 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 793,2 tys. zł.

W I półroczu 2010 r. przeprowadzono 154,1 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 15,9 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 10,3 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 11,4 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 80,9 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 556,8 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w II kwartale 2010r. skontrolowali 16,1 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 589 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 455,2 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2010 r. skontrolowano 33,1 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1 197 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 248,7 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2010 r. obniżono wypłaty o 30 629,1 tys. zł., natomiast w I półroczu 2009 r. obniżono wypłaty o 65 649,5 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w II kwartale 2010r. obniżono wypłaty zasiłków o 2 216,5 tys. zł., a w I półroczu 2010 r. o 4 594,6 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2010 r. wyniosła 36 094,0 tys. zł, a w I półroczu 2010 r. - 76 049,6 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych