Ścieżka nawigacji

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Kwotę rocznej podstawy wymiaru składek ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Od nadwyżki ponad tą kwotę nie przekazujesz za ubezpieczonego  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustaleniu, czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich  tytułów ubezpieczeniowych (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytułu były obowiązkowe, czy też osoba zainteresowana dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Aby ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek, można zwrócić się do ZUS na wniosku RRP. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE, osobiście w naszej placówce bądź przesłać pocztą tradycyjną.

Ważne! Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, gdy jest zatrudniony w kilku zakładach pracy. Jeśli przekazana informacja będzie błędna, ubezpieczony odpowie za nieopłacenie należnych składek.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Katalogu usług.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).