Ścieżka nawigacji

Umorzenie należności

Umorzenie należności

Masz zadłużenie w ZUS  i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc, np. rozłożyć  na raty Twoje zobowiązania. W wyjątkowych przypadkach możesz starać się o umorzenie należności. Jeżeli ZUS się zgodzi, nie będziesz musiał spłacać długu.  

Ważne! Umorzenie składek ma negatywny wpływ na Twoje prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość.

Kto może starać się o umorzenie

Możesz starać się o umorzenie, jeżeli jesteś zadłużony z tytułu składek i nie masz żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.:

 • płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca),
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny),
 • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika.

Jakie warunki trzeba spełnić

Twój dług może być umorzony, jeżeli ZUS:

 • stwierdzi całkowitą nieściągalność należności

lub

 • uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Całkowita nieściągalność należności z tytułu składek

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,
 • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (w 2016 r. jest to 11,60 zł),
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Trudna sytuacja finansowa i rodzinna osoby zobowiązanej

O trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej możemy mówić, gdy udowodnisz, że:

 • po opłaceniu  należności składkowych nie mógłbyś zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych Twoich i Twojej rodziny,
 • poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Cię możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • przewlekle chorujesz albo opiekujesz się przewlekle chorym członkiem rodziny i dlatego nie możesz zarobić tyle, żeby opłacić należności.

Co można umorzyć

Gdy zatrudniasz pracowników

Należności podlegające umorzeniu jako nieściągalne

 

Należności podlegające umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową

 

Gdy opłacasz składki tylko za siebie

 

Jak uzyskać umorzenie należności

Szczegółowe informacje w dziale Katalog usług.

Ważne! Złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek:

 • nie gwarantuje umorzenia,
 • nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek.

Jakie masz prawa

Masz prawo uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym Twojej sprawy, np. przekazać dodatkowe dokumenty lub złożyć wyjaśnienia.

Jak ZUS powiadomi Cię o swojej decyzji i jak możesz się od niej odwołać

Szczegółowe informacje w dziale Katalog usług.

O czym należy pamiętać?

 • Jeżeli ZUS odmówi Ci umorzenia, musisz spłacić zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935).