Ścieżka nawigacji

Umorzenie należności z tytułu składek

Umorzenie należności z tytułu składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłacenia należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji
   • należności, o których umorzenie składasz wniosek – ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone
   • powody, z jakich przestałeś płacić składki
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RSU.

  • Inne dokumenty:
   • potwierdzające że nie możesz nawet częściowo spłacić zadłużenia
   • obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze
   • potwierdzające stan Twojego zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, jeśli ubiegasz się o umorzenie z tych powodów
   • dotyczące pomocy publicznej
    • w przypadku pomocy de minimis
     • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFR)
    • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
     • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
     • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszonych o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy istnieją ustawowe przesłanki do umorzenia należności, czyli całkowita nieściągalność.
  Jeżeli sam opłacasz składki na własne ubezpieczenia ocenimy również czy zachodzą przesłanki ich umorzenia z uwagi na Twój ważny interes oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.
  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie naszą decycję.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami, wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Złóż wniosek do placówki ZUS, która wydała decyzję. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 141, poz. 1365).

Umorzenie należności z tytułu składek

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Umorzenie należności z tytułu składek (pdf 218 kB)