Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2009 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2009 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do marca 2009 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 67,3 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 7,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 10,7 proc. badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 6,1 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 34,6 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 376,9 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w okresie od stycznia do marca 2009 r. skontrolowali 19,1 tys. osób, pozbawiając prawa do zasiłku 703 osoby , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 954,8 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z późniejszymi zmianami, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do marca 2009 r. obniżono z tego tytułu wypłaty o 29 693,2 tys. zł , a dotyczyło to 39,0 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w okresie od stycznia do marca 2009 r. obniżono wypłaty zasiłków o 2 505,1 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2009 r. wyniosła 34 530,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych