Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2012 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2012 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W II kwartale 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 113,5 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  11,2 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 59,3 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 081,0  tys. zł.

Natomiast w  I półroczu 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 233,9 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  23,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 123,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 6 458,1 tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u  w II kwartale 2012r. skontrolowali 40,6 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,3 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 271,4 tys. zł.

Łącznie  w  I półroczu 2012 r.  skontrolowano  81,6 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 2,5 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 459,2 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2012  r.  obniżono  wypłaty   o  32 662,6 tys. zł., natomiast w I półroczu  2012  r.  obniżono  wypłaty o 69 453,6  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w II kwartale 2012r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  2 099,0  tys. zł., a w I półroczu  2012 r. o  4 392,5  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2012 r. wyniosła 39 114,0 tys. zł, a w I półroczu  2012 r. -   82 763,4 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych