Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I - IX 2010 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I - IX 2010 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W III kwartale 2010 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 74,9 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 7,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 10,7% badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 5,0 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 41,9 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 959,1tys. zł.

W okresie I - IX 2010 r. przeprowadzono 229,0 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 23,8tys.osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 10,4 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 16,4 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 122,8 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 5 515,9tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w III kwartale 2010 r. skontrolowali 16,2 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 529 osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 547,3 tys. zł.

Łącznie w okresie I - IX 2010 r. skontrolowano 49,3 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1 726 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 796,0 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2010 r. obniżono wypłaty o 26 975,2 tys. zł, natomiast w okresie I - IX 2010 r. obniżono wypłaty o 92 624,7 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2010 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 954,1tys zł, a w okresie I - IX 2010 r. o 6 548,7 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2010 r. wyniosła 31 435,7 tys. zł., a w okresie I - IX 2010 r. - 107 485,3 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych