Ścieżka nawigacji

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Jeśli jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, to sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie pieniężne dla takich osób.

Kto może ubiegać się o świadczenie

O świadczenie możesz ubiegać się, jeśli jesteś:

 • obywatelem polskim,
 • posiadasz stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznałeś naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:
  • działań wojennych w okresie wojny 1939-1945,
  • eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie złożyć dokumenty

Do wniosku o świadczenie pieniężne powinieneś dołączyć:

 • orzeczenie o uznaniu za inwalidę I lub II grupy w związku z utratą wzroku lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w związku z utratą wzroku,
 • zaświadczenie o utracie wzroku z powodu urazu, wystawione przez lekarza okulistę,
 • dowody (także zeznania świadków), poświadczające okoliczności i skutki wypadku, który spowodował utratę wzroku, w tym dokumentację medyczną z okresu zdarzenia.

Może być tak, że nie posiadasz orzeczenia, którym uznano Cię za inwalidę I lub II grupy w związku z utratą wzroku lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w związku z utratą wzroku. W takim przypadku o niezdolności do pracy, dacie jej powstania oraz związku tej niezdolności ze stanem Twojego narządu wzroku orzeknie lekarz orzecznik ZUS.

Jeżeli korzystasz ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskiwanych dochodów z tytułu emerytury lub renty jako cywilna ofiara, która utraciła wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, to we wniosku o przyznanie świadczenia złóż stosowne oświadczenie w tym zakresie oraz wskaż organ rentowy lub emerytalny, który wypłaca Twoją emeryturę lub rentę.

Sprawdź również kartę usługi świadczenia.

Jaka jest wysokość świadczenia

Świadczenie jest równe wysokości renty socjalnej. Co roku podwyższamy je od miesiąca w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Sprawdź aktualną wysokość świadczenia.

Jeśli jesteś uprawniony do świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych i masz orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do samodzielnej egzystencji, to przysługuje Ci wyższy dodatek pielęgnacyjny. Jego wysokość ulega zwiększeniu o 50%. Sprawdź aktualną wysokość dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Jeśli jesteś uprawniony do  świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych i do:

 • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku, określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • dodatku za tajne nauczanie,
 • świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,

przysługuje Ci tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z tych dodatków. Poinformuj nas, które świadczenie lub dodatek mamy Ci wypłacać.

Ważne! Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych przysługuje Ci w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli wyprowadzisz się za granicę nie będziemy mogli dalej wypłacać Ci świadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. nr 249., poz. 1824, z późn. zm.)