Ścieżka nawigacji

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Obywatela polskiego, posiadającego stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, który nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznał naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:

  • działań wojennych w okresie wojny 1939-1945
  • eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
  • zaświadczenie od lekarza okulisty, o utracie wzroku z powodu urazu doznanego w wyniku działań wojennych lub wybuchu niewypałów 1939-1945 albo ważna legitymacja Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości renty socjalnej i jest wypłacane miesięcznie.

  Jeżeli osoba uprawniona pobiera emeryturę lub rentę, w tym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, wypłacaną kwotę świadczenia, zmniejsza się o 50 % miesięcznie, chyba że wypłata emerytury lub renty z innego tytułu zostanie zawieszona.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.