Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Polski Bon Turystyczny - informacja dla osoby uprawnionej

Uwaga! Informacja archiwalna. Bonem można  zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca 2023 r. Sam wyjazd może się odbyć po tej dacie.

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz poza granicami Polski, otrzymasz świadczenie w formie bonu. Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu. Za pomocą bonu możesz zapłacić w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Kogo dotyczy bon?

 1. Ciebie, jeśli 18 lipca 2020 r. masz przyznane prawo do:
 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
 • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 1. Ciebie, jeśli między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:
 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
 1. Ciebie, jeśli przebywasz poza granicami Polski i:
 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
 • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jeśli Twoje dziecko, którego dotyczy świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, decyzja o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego albo wniosek o świadczenie wychowawcze złożony poza granicami Polski, jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu.  

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób, które przebywają poza granicami Polski i chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego (plik docx 19 kb).

Co musisz zrobić, aby skorzystać z bonu?

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, musisz:

Ważne!

 • Nie musisz składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu (które przysługuje na dziecko niepełnosprawne):

 • musisz na PUE ZUS złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT). Do oświadczenia dołącz skan lub zdjęcie orzeczenia dziecka o:
 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Skorzystaj z instrukcji „Jak wysłać oświadczenie (DBT) na PUE ZUS, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (plik docx 966 kb).

Aktywny bon możesz także zablokować (zawiesić) jeśli np. zgubiłeś telefon, na który powinieneś otrzymać kod obsługi płatności. Możesz to zrobić na PUE ZUS lub zadzwonić na infolinię 22 11 22 111.

Zawieszony bon możesz odblokować na PUE ZUS, za pomocą funkcji „Aktywuj bon”.   

Co zyskasz?

 • Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na każde dziecko.
 • Dodatkowe świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na dziecko niepełnosprawne.
 • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł. Jeśli wychowujesz na przemian z drugim rodzicem dziecko niepełnosprawne, każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł.

Za co i kiedy zapłacisz bonem?

Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Bonem możesz zapłacić  do 31 marca 2023 r. Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę za pomocą bonu, możesz z niej skorzystać po tym terminie.

Bonu nie możesz wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze albo inne środki wymiany.

Na bonie na Twoim profilu na PUE ZUS będzie kwota świadczenia, którą możesz wykorzystać. Za pomocą bonu możesz płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz kwotę świadczenia.

Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, albo gdy przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny, nastąpi zwrot środków na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), a Ty będziesz mógł ponownie je wykorzystać za pomocą bonu.

W jaki sposób zapłacisz bonem?

Gdy aktywujesz bon na PUE ZUS, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności (znajdziesz go również na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]). Ten kod podasz, gdy będziesz płacić za usługi (np. w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz esemesem kod potwierdzający płatność. Musisz go podać osobie przyjmującej płatność.

Ważne!

 • Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może ponownie go wpisać.
 • Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod potwierdzający płatność bonem (ten, który dostaniesz esemesem), płatność będzie anulowana. Musisz wtedy ponownie podać kod obsługi płatności (z e-maila lub z PUE ZUS), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.
 • Jeśli usługa, za którą płacisz bonem przekracza jego wartość, to brakującą część możesz zapłać gotówką, kartą lub przelewem.
 • Stan wykorzystania środków z bonu możesz sprawdzić na PUE ZUS.

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie bonu?

 • Pod numerem telefonu 22 11 22 111 (codziennie w godzinach 7.00-20.00).
 • Pytania możesz też wysyłać na adres e-mailowy bon@zus.pl.
 • Informację o wnioskach złożonych do Polskiej Organizacji Turystycznej o ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu oraz o ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu możesz uzyskać tylko pod numerem telefonu 12 323 00 90 lub 800 808 500 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).