Breadcrumb

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zgłoszenia członka rodziny

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Pełnomocnictwo - jeśli chcesz zarejestrować nowy profil PUE i prowadzisz działalność jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 4. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z nami (np. z aktualnej wersji programu Płatnik).
 5. Formularz ZUS ZCNA.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy?

Pracownik musi poinformować Cię o tym, że chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. W ciągu kolejnych 7 dni musisz wypełnić i przekazać nam formularz ZUS ZCNA.

Jak to zrobić?

Wypełnij formularz ZUS ZCNA:

 • w Programie Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij do nas.

Dalsze kroki

Odbierz potwierdzenie przyjęcia przez nas dokumentu w programie Płatnik.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),      

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Formularz ZUS ZCNA, który dostępny jest w każdej naszej placówce. Możesz też skorzystać z programu, który bezpłatnie udostępniamy i wydrukować formularz.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).
 3. Pełnomocnictwo - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy?

Pracownik musi poinformować Cię o tym, że chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. W ciągu kolejnych 7 dni musisz wypełnić i przekazać nam formularz ZUS ZCNA.

 

Jak to zrobić?

 1. Złóż, wypełniony i podpisany formularz ZUS ZCNA, w dowolnej naszej placówce lub urzędomacie.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Formularz ZUS ZCNA, który dostępny jest w każdej naszej placówce. Możesz też skorzystać z programu, który bezpłatnie udostępniamy i wydrukować formularz. 
 2. Adres naszej placówki.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy?

Pracownik musi poinformować Cię o tym, że chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. W ciągu kolejnych 7 dni musisz sporządzić i przekazać do nas formularz ZUS ZCNA.

Jak to zrobić?

Wyślij do nas wypełniony i podpisany formularz ZUS ZCNA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),       

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).