Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2013 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2013 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do marca 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 129,5 tys. badań osób  posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano  16,2 tys.  decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 82,1 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 4 592,7  tys. zł.

W  ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w okresie od stycznia do marca 2013r. skontrolowali 42,9 tys. osób, pozbawiając prawa do zasiłku 1,6 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 498,9 tys. zł.         

Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z późniejszymi zmianami jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do marca  2013 r. obniżono z tego tytułu wypłaty o 53 035,2 tys. zł., a dotyczyło to 88,9 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu  w okresie od stycznia do marca 2013 r. obniżono wypłaty zasiłków o  2 371,0  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2013 r. wyniosła 61 497,8 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych