Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2009 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2009 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W II kwartale 2009 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 67,7 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 8,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 12,6 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 5,6 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 39,1 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 591,2 tys. zł.

W I półroczu 2009 r. przeprowadzono 135,0 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 15,7 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 11,6 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 11,7 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 73,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 968,1 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w II kwartale 2009 r. skontrolowali 19,9 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 756 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 249,3 tys. zł.

Łącznie w I półroczu 2009 r. skontrolowano 39,0 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1 459 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 204,1 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w II kwartale 2009 r. obniżono wypłaty o 32 906,6 tys. zł., natomiast w I półroczu 2009 r. obniżono wypłaty o 62 599,8 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w II kwartale 2009 r. obniżono wypłaty zasiłków o 2 232,9 tys. zł., a w I półroczu 2009 r. o 4 738,0 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w II kwartale 2009 r. wyniosła 37 980,0 tys. zł., a w I półroczu 2009 r. - 72 510,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych