Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2013 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2013 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W III kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 114,8 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  15,4 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 90,4 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 6 092,5  tys. zł.

Natomiast w  okresie I-IX 2013 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 368,0 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  48,1 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 265,3 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 16 201,0 tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u w III kwartale 2013r. skontrolowali 36,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 334,3 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I-IX 2013 r.  skontrolowano  119,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 4,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 4 467,6 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2013  r.  obniżono  wypłaty   o  39 866,0 tys. zł., natomiast w okresie I-IX  2013  r.  obniżono  wypłaty o 137 129,8  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z  tego tytułu  w III  kwartale  2013r.  obniżono wypłaty zasiłków  o 1 690,3  tys. zł., a w  okresie I-IX  2013 r. o  6 132,2  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w  III kwartale 2013 r. wyniosła 48 983,1 tys. zł, a w  okresie I-IX  2013 r. - 163 930,6 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych