Breadcrumb

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2009 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2009 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W IV kwartale 2009 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 77,9 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 9,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 12,0 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 4,9 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 49,3 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 063,3 tys. zł.

W okresie I - XII 2009 r. przeprowadzono 287,5 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 35,1 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 12,2 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 22,2 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 174,2 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 7 169,4 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w IV kwartale 2009 r. skontrolowali 26,9 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 828 osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 212,7 tys. zł.

Łącznie w okresie I - XII 2009r. skontrolowano 95,7 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 3 402 osoby, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 5 665,2 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2009 r. obniżono wypłaty o 30 983,0 tys. zł., natomiast w okresie I - XII 2009 r. obniżono wypłaty o 128 474,3 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w IV kwartale 2009 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 702,6 tys. zł., a w okresie I - XII 2009 r. o 8 608,1 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2009 r. wyniosła 35 961,6 tys. zł., a w okresie I - XII 2009 r. - 149 917,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych