Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy za I kwartał 2012 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy za I kwartał 2012 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do marca 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 120,4 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  12,6 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 64,4 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 377,1  tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u  w okresie od stycznia do marca 2012r. skontrolowali 41,0 tys. osób , pozbawiając prawa do zasiłku 1,2 tys. osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 187,8 tys. zł.     

Kolejnym  rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z późniejszymi zmianami jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do marca 2012  r.  obniżono  z tego tytułu wypłaty o 36 791,0 tys. zł. , a dotyczyło to 66,5 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w okresie od  stycznia do marca 2012 r. obniżono wypłaty zasiłków o 2 293,5  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego   w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2012 r. wyniosła 43 649,4 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych