Breadcrumb

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są w szczególności:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów z niepełnosprawnością,
 • dostosowanie budynków Zakładu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej Zakładu dla środowiska osób z niepełnosprawnością,
 • prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Zakładzie,
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym m.in.:
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Organizacji Dnia Otwartego w ZUS dla Osób  Niepełnosprawnością oraz corocznej aktualizacji Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością,
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w ramach podpisanego w 2014 r. porozumienia o współpracy.

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie  "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością". Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymają kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas Dni Otwartych w ZUS można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.


Powiązane informacje ZUS

ZUS i PFRON skomunikowane dla dobra niepełnosprawnych

2 października br. w Warszawie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i prezes PFRON Marlena Maląg podpisały porozumienie dotyczące przekazywania danych płatników składek na potrzeby realizacji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Link do powiększonego zdjęcia. Prezes PFRON, Marlena Maląg i prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisują porozumienie o elektronicznej wymianie danych, obie panie siedzą za stołem na tle rollupów swoich instytytucji.

– Mamy z PFRON znakomitą współpracę. Podpisane dziś porozumienie jeszcze bardziej ją pogłębia. Dane płatników, które Zakład będzie przekazywał drogą elektroniczną do Funduszu, pokażą wyraźnie, czy ich sytuacja w zakresie opłacania składek jest uporządkowana, czy też może zalegają z ich opłacaniem. W ten sposób pomożemy zaprzyjaźnionej z nami instytucji w podjęciu decyzji, czy danemu płatnikowi można udzielić wsparcia. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie z PFRON podjąć działania zmierzające do zoptymalizowania wydatkowania publicznych pieniędzy – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes Marlena Maląg stwierdziła, że realizowany przez PFRON system obsługi wsparcia osób niepełnosprawnych wymaga wymiany informacji między wieloma podmiotami. – Zawieramy porozumienia m.in. z jednostkami samorządowymi po to, by ułatwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków. W ten sposób chcemy ograniczyć do niezbędnego minimum obieg dokumentów papierowych między poszczególnymi instytucjami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że porozumienie podpisane dziś z ZUS pozwoli nam na wymianę doświadczeń między naszymi instytucjami za pośrednictwem platformy elektronicznej. To kolejne działanie, dzięki któremu wraz z ZUS tworzymy koalicję wsparcia dla osób niepełnosprawnych – powiedziała prezes Maląg.