Breadcrumb

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są w szczególności:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów z niepełnosprawnością,
 • dostosowanie budynków Zakładu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej Zakładu dla środowiska osób z niepełnosprawnością,
 • prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Zakładzie,
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym m.in.:
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Organizacji Dnia Otwartego w ZUS dla Osób  Niepełnosprawnością oraz corocznej aktualizacji Informatora dla Osób z Niepełnosprawnością,
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w ramach podpisanego w 2014 r. porozumienia o współpracy.

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie  "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością". Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymają kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas Dni Otwartych w ZUS można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.


Powiązane informacje ZUS

Co robi ZUS dla osób niepełnosprawnych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szerokim zakresie jest zaangażowany we współpracę z PFRON. Pod koniec maja 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, zobowiązując się do prowadzenia działań wspierających aktywizację niepełnosprawnych. Jednym z podstawowych działań w tej materii ma być systematyczne zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w samym Zakładzie. W tym celu Prezes Zakładu podjęła działania, których celem z jednej strony jest wypracowanie spójnej i całościowej polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a z drugiej - przeprowadzenie audytu wszystkich stanowisk pracy w ZUS, pod kątem możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych. W Zakładzie zostanie też powołany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.

Dokładny opis każdego ze stanowisk pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w kontekście możliwego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z konkretną opisaną niepełnosprawnością, zostanie zakończony w grudniu tego roku. Następnie opis ten będzie zweryfikowany przez zewnętrznego audytora, specjalizującego się w zakresie przystosowywania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym kontekście organizowane są również szkolenia dla pracowników ZUS prowadzących zewnętrzne rekrutacje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako partner Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, uczestniczy we współfinansowanym przez Unię Europejską projekcie „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako elementu systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”. Celem tego projektu jest wdrożenie takiego modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych, który pozwoli wykształcić specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, co w efekcie ma doprowadzić  do zwiększenia skuteczności polskiego systemu rehabilitacji. Wspólne działania z PFRON to także opracowanie Informatora dla osób niepełnosprawnych oraz corocznie organizowany Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS, podczas których pracownicy Funduszu pełnią dyżury na terenie oddziałów Zakładu.

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS