Breadcrumb

Sporządzanie karty wypadku zaistniałego podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej

Sporządzanie karty wypadku zaistniałego podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby:

  • prowadzącej działalność pozarolniczą oraz współpracującej przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  • wykonującej pracę na podstawie umowy uaktywniającej (niania), która w okresie ubezpieczenia wypadkowego wskazanego powyżej uległa wypadkowi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Zawiadomienie o wypadku
  • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacj o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
  • kserokopia licencji lub koncesji, jeżeli jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej
  • kserokopia karty informacyjnej ze szpitala lub innych dokumentów dotyczących udzielonej pierwszej pomocy medycznej
  • notatka służbowa organów policji drogowej – w przypadku wypadku komunikacyjnego
  • kserokopia postanowienia prokuratury o wszczęciu postępowania karnego lub zawieszeniu/ umorzeniu postępowania
  • w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym – statystyczna karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, akt zgonu za wyjątkiem przypadku, gdy został złożony przy ubieganiu o zasiłek pogrzebowy w jednostce organizacyjnej ZUS
  • dokumenty potwierdzające prawo do wydania karty wypadku (m.in. skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, pełnomocnictwo)
  • wyjaśnienia świadków wypadku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Zawiadomienie można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Kartę wypadku sporządza organ rentowy właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności lub miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez osobę wykonującą pracę na podstawie umowy uaktywniającej (niania).

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od sporządzonej karty wypadku nie przysługuje odwołanie.

  W przypadku zastrzeżeń do sporządzonego dokumentu można wnieść uwagi skierowane do organu rentowego pisemnie lub ustnie do protokołu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.
  • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie wpadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.