Organ rentowy

Organ rentowy

Organ rentowy – jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń.