Breadcrumb

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która:

  • ukończyła 18 lat oraz
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
  • nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych) , albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2419,33 zł oraz
  • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA), oraz
  • zamieszkuje w Polsce.

  Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności – z wyjątkiem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Formularz wniosku jest dostępny na stronie www.zus.pl. oraz w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS,
  • Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji:
   • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie 
   • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać)
   • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
   • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
   • dokument potwierdzający prawo i wysokość do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – jeśli prawo do takich świadczeń przysługuje
  • prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał  prawo do dodatku pielęgnacyjnego. 

  Jeśli brak jest orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem  wniosku, oraz 
  • posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, a także 
  • posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
    

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

  Świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o to świadczenie.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł osobie, która:

  • nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub 
  • ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2419,33,80 zł. 

  Osobie, która pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł,  świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać w wysokości niższej niż 500 zł. Będzie to różnica  między kwotą 2419,33 zł i łączną kwotą przysługujących  tej osobie świadczeń. 

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:  

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej
  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
  • przez czat na stronie www.zus.pl - konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00
  • w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS 

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 156)