Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zmiany/korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika podlegającego wpisowi do KRS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek:
 • gdy dokonujesz zmian w danych podstawowych (dane o Twojej firmie wpisane do KRS) - wniosek KRS dostępny na stronie KRS,
 • gdy dokonujesz zmian w danych uzupełniających (dane nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca nie dysponujesz w momencie składania wniosku do tego rejestru, np. nazwa skrócona, data powstania obowiązku opłacania składek) - wniosek NIP-8 w urzędzie skarbowym (US).

Ważne! Nazwa skrócona Twojej spółki, którą podajesz we wniosku NIP-8 oraz w dokumentach ubezpieczeniowych, nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też, we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 wpisz ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków.

 1. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej  Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy dokumenty:
 • ZUS ZPA, który zmieni lub skoryguje na koncie dane ewidencyjne Twojej spółki, lub
 • ZUS ZIPA, który zmieni lub  skoryguje na koncie dane identyfikacyjne Twojej spółki i ewentualnie
 • ZUS ZBA, który uaktualni numery Twoich rachunków bankowych, lub
 • ZUS ZAA, który uaktualni adresy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Jakie są terminy?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w KRS (dane podstawowe) lub US (dane uzupełniające) w terminie 7 dni od  daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.
   

Jak to zrobić?

Złóż odpowiednie wnioski do KRS lub do US. Sami sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZUS ZIPA, ZUS ZBA lub ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne –np. adresy) dotyczą także Ciebie, jako osoby ubezpieczonej, musisz przekazać do nas formularze:

 • ZUS ZUA – gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA – gdy zmieniasz swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe swoich członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz  na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Dokumenty możesz przekazać w formie elektronicznej:

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Załóż profil w PUE w najbliższej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek:
 • gdy dokonujesz zmian w danych podstawowych - wniosek KRS (dane o Twojej firmie wpisane do KRS) dostępny na stronie KRS,
 • gdy dokonujesz zmian w danych uzupełniających - wniosek NIP-8 (dane nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca nie dysponujesz w momencie składania wniosku do tego rejestru, np. nazwa skrócona, data powstania obowiązku opłacania składek) w urzędzie skarbowym (US).

Ważne! Nazwa skrócona Twojej spółki, którą podajesz we wniosku NIP-8 oraz w dokumentach ubezpieczeniowych, nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też, we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 wpisz ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków.

 1. Wniosek KRS składasz we właściwym miejscowo sądzie rejestrowym ( wówczas musisz mieć dodatkową jedną wersję wniosku - przynajmniej głównego formularza, aby pracownik biura podawczego potwierdził na niej, że złożyłeś wniosek).
 2. Formularz NIP-8 składasz we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym (US).
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy dokumenty:
 • ZUS ZPA, który zmieni lub skoryguje na koncie dane ewidencyjne Twojej spółki, lub
 • ZUS ZIPA, który zmieni lub  skoryguje na koncie dane identyfikacyjne Twojej spółki i ewentualnie
 • ZUS ZBA, który uaktualni numery Twoich rachunków bankowych, lub
 • ZUS ZAA, który uaktualni adresy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Jakie są terminy?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w KRS (dane podstawowe) lub US (dane uzupełniające) w terminie 7 dni od  daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Jak to zrobić?

Złóż odpowiednie wnioski do KRS lub do US. Sami sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZUS ZIPA, ZUS ZBA lub ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne –np. adresy) dotyczą także Ciebie, jako osoby ubezpieczonej, musisz przekazać do nas formularze:

 • ZUS ZUA – gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA – gdy zmieniasz swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe swoich członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz  na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Wypełnione i podpisane formularze możesz złożyć w każdej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek:
 • gdy dokonujesz zmian w danych podstawowych - wniosek KRS (dane o Twojej firmie wpisane do KRS) dostępny na stronie KRS,
 • gdy dokonujesz zmian w danych uzupełniających - wniosek NIP-8 (dane nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca nie dysponujesz w momencie składania wniosku do tego rejestru, np. nazwa skrócona, data powstania obowiązku opłacania składek)  w urzędzie skarbowym (US).

Ważne! Nazwa skrócona Twojej spółki, którą podajesz we wniosku NIP-8 oraz w dokumentach ubezpieczeniowych, nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też, we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 wpisz ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków.

 1. Wniosek KRS wysyłasz do właściwego miejscowo sądu rejestrowego).
 2. Formularz NIP-8 wysyłasz do właściwegomiejscowo urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie danych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) sporządzimy dokumenty:
 • ZUS ZPA, który zmieni lub skoryguje na koncie dane ewidencyjne Twojej spółki, lub
 • ZUS ZIPA, który zmieni lub  skoryguje na koncie dane identyfikacyjne Twojej spółki i ewentualnie
 • ZUS ZBA, który uaktualni numery Twoich rachunków bankowych, lub
 • ZUS ZAA, który uaktualni adresy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Jakie są terminy ?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w KRS (dane podstawowe) lub US (dane uzupełniające) w terminie 7 dni od  daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.
   

Jak to zrobić ?

Wyślij odpowiednie wnioski do KRS lub do US. Sami sporządzimy dokumenty ZUS ZPA, ZUS ZIPA, ZUS ZBA lub ZUS ZAA zaraz po otrzymaniu danych z urzędu.

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne –np. adresy) dotyczą także Ciebie, jako osoby ubezpieczonej, musisz przekazać do nas formularze:

 • ZUS ZUA – gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA – gdy zmieniasz swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe swoich członków rodziny,
 • ZUS ZWUA – gdy zmieniasz lub korygujesz kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem.

Ważne! Kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę objęcia ubezpieczeniami lub ubezpieczeniem zmienisz lub skorygujesz na formularzu ZUS ZWUA przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Następnie musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA (gdy zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (gdy zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Dokumenty te możesz przygotować i wysłać pocztą jako wydruk np. z bezpłatnego programu Płatnik albo z aplikacji e-Płatnik dostępnej na profilu PUE.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).