Ścieżka nawigacji

Ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy

Ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  1.   Osoby, która była pracownikiem kolejowym, pobierającej emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie:

  • przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub
  • przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub
  • przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  jeżeli przysługiwało jej prawo do deputatu węglowego w czasie zatrudnienia, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty

   2.   członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 pobierającego rentę rodzinną po byłym pracowniku kolejowym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy
  • dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu określający, za jaki miesiąc został pobrany ostatni ekwiwalent.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury lub renty.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do ekwiwalentu zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Wypłata deputatu następuje w dwóch terminach, wraz z emeryturą lub rentą:

  • w marcu – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – oraz
  • we wrześniu – za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

  Emerytom lub rencistom przebywającym w domach pomocy społecznej deputat wypłaca się miesięcznie, wraz z wypłatą emerytury lub renty.

  W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście deputat z tytułu renty rodzinnej przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony zmarłemu.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Ekwiwalent za deputat węglowy kolejowy (PDF, 143 KB)