Breadcrumb

Obsługa oświadczeń o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci

Obsługa oświadczeń o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Podatnika (świadczeniobiorcy), który zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź z dzieckiem, które samotnie wychowuje.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci – pobierz ze strony www.zus.pl lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W każdym czasie w trakcie roku.

  Najlepiej w miesiącu poprzedzającym zamiar opłacania w danym roku kalendarzowym zaliczki na podatek obliczonej w sposób przewidziany dla opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Sprawę rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

  Zmiana zasad obliczania zaliczki na podatek nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia.

  W sprawach tych nie wydaje się decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  W razie zakwestionowania wysokości zaliczki na podatek albo zasadności jej pobrania przez organ rentowy można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie pięciu lat od pobrania podatku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Złożenie oświadczenia spowoduje konieczność samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

  Sytuacje, w których możliwe jest obniżenie zaliczki na podatek:

  • gdy przewidywane dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, natomiast małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej
  • gdy przewidywane dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, lecz małżonek lub dziecko nie uzyskają żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali. Sposób opodatkowania, o którym mowa wyżej, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy dotyczące poboru podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej albo przepisy ustawy o podatku tonażowym.

  Wniosek jest obowiązujący w roku podatkowym, którego dotyczy i nie jest realizowany w kolejnym roku podatkowym.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.