Breadcrumb

RENTA SOCJALNA

RENTA SOCJALNA

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia

  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia

  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o rentę socjalną – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna

  • zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów

  • wywiad zawodowy OL-10 – dla osoby pracującej

  • zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa

  • zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania

  • zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  w miesiącu, w którym osiągniesz pełnoletność, która jest jednym z warunków wymaganych do przyznania renty socjalnej.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do renty socjalnej, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Osoba, która była uprawniona do renty socjalnej i której prawo do tej renty ustało w związku z osadzeniem w areszcie wskutek tymczasowego aresztowania lub w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawienia wolności, może zgłosić wniosek o przyznanie renty socjalnej w wysokości 50% kwoty tej renty.

  W tym przypadku renta przysługuje tylko takiej osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest osobą samotnie gospodarującą

  • nie posiada innego przychodu

  • nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej

  • jest właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) albo przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu lub jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność skarbu państwa lub państwowych osób prawnych oraz zobowiąże się pisemnie, że z kwoty tej renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu tym (domu jednorodzinnym) nie przebywają inne osoby.

   Nie dotyczy to osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

  Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego ma obowiązek powiadomić pisemnie właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności, podając datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.

  Za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody:

  • z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

  • podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  - w łącznej kwocie wyższej niż 70% ale nie przekracającej 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych - to renta socjalna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia  (obowiązujacą dla renty z tytułu calkowitej niezdolności do pracy)

  - w łącznej kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy - to renta socjalna zostanie zawieszona.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)

   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel

   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
    

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

RENTA SOCJALNA (PDF, 115 KB)