Formularze - umowa z USA o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce lub w USA,
 • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7),
 • legitymację ubezpieczeniową, która zawiera wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce,
 • zaświadczenie szkoły wyższej, które potwierdzają okres nauki i programowy tok jej trwania,
 • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9;
 • wywiad zawodowy, który sporządza płatnik składek na formularzu OL-10 – jeśli nadal jesteś zatrudniony.

Wypełnij również formularz o amerykańskie świadczenie, czyli WZ0-PL-01 – Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Ważne!
Do wniosku o amerykańską emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z USA. Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dokumentację medyczną.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w USA

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

 • PL/USA_4 – Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • PL/USA _5 – Wniosek o polską rentę rodzinną,
 • PL/USA_10 – Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego,

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz również:

 • dokumentację medyczną,
 • PL/USA 7 - opinię lekarską, sporządzoną przez lekarza, który leczy Cię w USA.

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i kanadyjskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”,
 • na stronie internetowej amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej SSA http://www.ssa.gov/.