Ścieżka nawigacji

Ekwiwalent za deputat węglowy górniczy

Ekwiwalent za deputat węglowy górniczy

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby będącej:

  • byłym pracownikiem kopalni postawionej w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., uprawnionym do bezpłatnego węgla, który uzyskał emeryturę przed tym dniem
  • byłym pracownikiem kopalni postawionej w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., uprawnionym do bezpłatnego węgla, który uzyskał rentę przed tym dniem i który po 31 grudnia 2006 r. uzyskał emeryturę
  • członkiem rodziny, który uzyskał prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście pobierającym ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS
  • emerytem lub rencistą, który pobierał bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstwa robót górniczych lub przeszedł na emeryturę lub rentę z tego przedsiębiorstwa, oraz wdową, wdowcem lub sierotą mającą ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku przedsiębiorstwa robót górniczych uprawnionym do bezpłatnego węgla na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z 21 grudnia 1991 r. i który uzyskał emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobierał ekwiwalentu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Były pracownik kopalni:

  • wniosek przedsiębiorstwa górniczego o wypłatę ekwiwalentu, który określa wymiar i okres, za jaki przysługuje ekwiwalent.

  Były pracownik przedsiębiorstwa robót górniczych:

  • wniosek zainteresowanego
  • dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu i określający jego wysokość
  • oświadczenie osoby uprawnionej o niepobieraniu w latach 2002–2007 albo za ich część ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze
  • oświadczenie o rezygnacji z uprawnienia do pobierania bezpłatnego węgla w naturze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W każdym czasie po spełnieniu warunków do uzyskania prawa do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Były pracownik kopalni:

  • emeryt lub rencista składa oświadczenie o rezygnacji z uprawnienia do pobierania deputatu węglowego w naturze w przedsiębiorstwie górniczym, na podstawie którego przedsiębiorstwo to występuje z wnioskiem do ZUS.

  Były pracownik przedsiębiorstwa robót górniczych wniosek może złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

  Po spełnieniu warunków ekwiwalent będzie wypłacony:

  • dla byłego pracownika kopalni w terminie płatności emerytury/renty
  • dla byłego pracownika przedsiębiorstwa robót górniczych w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Realizacja wypłaty ekwiwalentu następuje:

  • byłemu pracownikowi kopalni – miesięcznie, wraz z wypłatą emerytury lub renty
  • w przypadku wstrzymania wypłaty emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń – kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału
  • byłemu pracownikowi przedsiębiorstwa robót górniczych – raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 2007  r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych
  • Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Ekwiwalent za deputat węglowy górniczy (PDF, 126 KB)