Breadcrumb

Rozliczanie świadczeń przedemerytalnych z tytułu osiąganych przychodów

Rozliczanie świadczeń przedemerytalnych z tytułu osiąganych przychodów

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby pobierającej świadczenie lub zasiłek przedemerytalny osiągającej przychód.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Zaświadczenie o wysokości przychodu od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – od właściwej jednostki organizacyjnej

  • w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą – oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • w przypadku osób osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polskę łączy umowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – zaświadczenie o wysokości osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym przychodu wystawione przez zagranicznego pracodawcę lub inny zagraniczny podmiot właściwy do wydania takiego zaświadczenia w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągnięty został przychód

  • w przypadku osób osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa dziedzinie ubezpieczeń społecznych - oświadczenie o wysokości przychodu osiągniętego w ubiegłym  roku kalendarzowym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W terminie do 31 maja każdego roku ze wskazanym przychodem za okres rozliczeniowy tj. od 1 marca poprzedniego roku do ostatniego dnia lutego bieżącego roku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie miesiąca od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego w zależności od tego, która forma jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy.

  W przypadku, gdy osoba osiąga przychód w kwocie:

  • niższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - świadczenie wypłaca się wprzysługującej wysokości

  • przekraczającej 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 70% tego wynagrodzenia - świadczenie wypłaca się w zmniejszonej o kwotę przekroczenia wysokości (nie mniej niż kwota gwarantowana określona w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych)

  • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - świadczenie podlega zawieszeniu.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.