Breadcrumb

Navigation Menu

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i na Ukrainie

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i na Ukrainie

Pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jak i gdzie powinieneś złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę lub rentę

Jeśli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, możesz ubiegać się o emeryturę lub rentę zarówno od nas, jak i z instytucji ukraińskiej. Nie musisz składać odrębnych wniosków w Polsce i na Ukrainie.

Wniosek złóż w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o emeryturę lub rentę do instytucji drugiego państwa. Wystarczy więc, że złożysz wszystkie dokumenty do naszej albo do ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Ważne!
Data złożenia wniosku w naszej placówce jest datą złożenia wniosku o ukraińskie świadczenie i odwrotnie. Instytucja ukraińska uzna datę złożenia wniosku w Polsce, a my uznamy datę złożenia wniosku na Ukrainie.Przyjmiemy Twój wniosek wraz z innymi dokumentami, także jeśli są one sporządzone w języku ukraińskim.

Gdzie będziemy rozpatrywać Twój wniosek

Wnioski o emerytury lub renty osób, które pracowały, pracują lub mieszkają na Ukrainie, rozpatruje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek możesz złożyć:

 • w Oddziale ZUS w Rzeszowie, który będzie rozpatrywał Twój wniosek,
 • w tej naszej placówce ZUS, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania; wówczas ta placówka przekaże Twój wniosek do Oddziału ZUS w Rzeszowie,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na stronie www.zus.pl . Żeby to zrobić, musisz mieć konto na PUE ZUS i profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w formie papierowej w naszej placówce albo wyślij je do nas pocztą.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Wypełnij również właściwy formularz o świadczenie z instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy:

Do wniosku o ukraińską rentę inwalidzką dołącz:

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę z Ukrainy dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Ukrainy.

Co się dalej dzieje z Twoim wnioskiem

Na podstawie dokumentów, które nam prześlesz, rozpatrzymy Twój wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS.

Przekażemy też Twój wniosek o świadczenie ukraińskie i dokumenty, które nam do niego załączyłeś, do instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy. Instytucja ta rozpatrzy Twój wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle Ci decyzję o emeryturze lub rencie.

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz na Ukrainie

Jeśli mieszkasz na Ukrainie, wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS, złóż w:

Głównym Zarządzie Funduszu Emerytalnego Ukrainy w Obwodzie Lwowskim
Wydział Rent Zagranicznych
ul. Metropolity Andrieja 10
79016 m. Lwów

Ukraina

Na jakim  formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz na Ukrainie

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz:

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne. Pamiętaj aby wpisać swój numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i ukraińskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”,
 • na stronie internetowej ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej  

  www.pfu.gov.ua

Gdzie możesz szukać dokumentów, które potwierdzą zatrudnienie w Polsce

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy ubezpieczenia w Polsce, zaświadczenie o Twoim zatrudnieniu może wydać:

 • pracodawca na podstawie akt osobowych pracownika,
 • prawny następca pracodawcy na podstawie przejętych akt osobowych pracownika,
 • jednostka przechowująca dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

Szczegółowe informacje na temat tego rodzaju dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy tam bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. W bazie tej możesz znaleźć informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników tych zakładów, a także nazwy i adresy instytucji przechowujących dokumenty pracownicze.

Nasza instytucja gromadzi dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Możemy jednak potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia tylko tych osób, które pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników.