Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, jeśli pracujesz na Ukrainie

Czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, jeśli pracujesz na Ukrainie

Jeśli otrzymujesz od nas emeryturę lub rentę i pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą, może to spowodować, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie. Zasada ta dotyczy emerytów i rencistów, którzy pracują zarówno w Polsce, jak i w każdym innym państwie, w tym również na Ukrainie. Dlatego musisz nas informować o zarobkach, jakie uzyskujesz.

Jakie świadczenie możemy zawiesić lub zmniejszyć

Możemy zmniejszyć lub zawiesić:

  • emeryturę ustaloną w obniżonym wieku, czyli przed 60 rokiem życia dla kobiet i 65 rokiem życia dla mężczyzn,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę rodzinną.

Jakie zarobki spowodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Jeśli Twój przychód z pracy lub działalności gospodarczej:

  • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – będziemy wypłacać Ci świadczenie w pełnej wysokości;
  • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – zmniejszymy Twoje świadczenie;
  • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – zawiesimy wypłatę Twojego świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawdź, jaka wysokość przychodu spowoduje, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie.

Co roku – do końca lutego – musisz dostarczyć nam zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości.

Kiedy nie zmniejszymy Twojej emerytury lub renty

Nie zmniejszymy ani nie zawiesimy wypłaty Twojego świadczenia, jeżeli masz ustalone prawo do emerytury z ZUS  i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Jeśli spełniasz te warunki, nie musisz nas informować o osiąganym przychodzie.

Ważne!
W przypadku gdy masz prawo do emerytury, ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i jesteś uprawniony do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze niż emerytura – nie zmniejszymy ani nie zawiesimy renty rodzinnej, niezależnie od tego, jak wysokie są Twoje zarobki.