Formularze - umowa z Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

  • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce;
  • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce i na Ukrainie;
  • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7);
  • legitymację ubezpieczeniową, która zawiera wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce;
  • zaświadczenie szkoły wyższej, które potwierdza okres nauki i programowy tok jej trwania;
  • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej;
  • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9;
  • wywiad zawodowy, który sporządza płatnik składek na formularzu OL-10 – jeśli nadal jesteś zatrudniony.

Wypełnij również formularz o świadczenie z instytucji ubezpieczeniowej na Ukrainie:

Do wniosku o ukraińską rentę inwalidzką dołącz:

 

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę z Ukrainy dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Ukrainy.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz na Ukrainie

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz:

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i ukraińskie świadczenia dostępne są: