Czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, jeśli pracujesz w Korei Południowej

Jeśli otrzymujesz od nas emeryturę lub rentę i pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą, może to spowodować, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie. Zasada ta dotyczy emerytów i rencistów, którzy pracują zarówno w Polsce, jak i w każdym innym państwie, w tym również w Korei Południowej. Dlatego musisz nas informować o zarobkach, jakie uzyskujesz.

Jakie świadczenie możemy zawiesić lub zmniejszyć

Możemy zmniejszyć lub zawiesić:

  • emeryturę ustaloną w obniżonym wieku, czyli przed 60 rokiem życia dla kobiet i 65 rokiem życia dla mężczyzn,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę rodzinną.

Jakie zarobki spowodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia 

Jeśli Twój przychód z pracy lub działalności gospodarczej:

  • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – będziemy wypłacać Ci świadczenie w pełnej wysokości;
  • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – zmniejszymy Twoje świadczenie;
  • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – zawiesimy wypłatę Twojego świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawdź, jaka wysokość przychodu spowoduje, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie.

Co roku – do końca lutego – musisz dostarczyć nam zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości.

Kiedy nie zmniejszymy Twojej emerytury lub renty

Nie zmniejszymy ani nie zawiesimy wypłaty Twojego świadczenia, jeżeli masz ustalone prawo do emerytury z ZUS  i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.