Breadcrumb

Navigation Menu

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają okresy stałego pobytu w Australii

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają okresy stałego pobytu w Australii

Pracowałeś zarówno w Polsce oraz masz okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, a teraz starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy? Dowiedz się, na jakich zasadach możesz ją uzyskać.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

Przyznamy Ci rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

 1. zostaniesz uznany za niezdolnego do pracy (orzeczenie o Twojej niezdolności do pracy musi wydać lekarz orzecznik ZUS);
 2. masz wymagany staż ubezpieczeniowy, którego długość zależy od wieku, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy:
 • 1 rok stażu – jeśli niezdolność do pracy powstała, zanim skończyłeś 20 lat,
 • 2 lata – jeśli miałeś wtedy między 20 a 22 lata,
 • 3 lata – jeśli miałeś wtedy między 22 a 25 lat,
 • 4 lata – jeśli miałeś wtedy między 25 a 30 lat,
 • 5 lat – jeśli miałeś wtedy powyżej 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać  w ciągu ostatnich 10 lat:
 • przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub
 • przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy;
 1. stałeś się niezdolny do pracy w trakcie któregoś z okresów wymaganych w polskich przepisach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia takiego okresu. Może być to m.in. okres ubezpieczenia (np. zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenia własnej firmy), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo zasiłku chorobowego lub okres urlopu wychowawczego.

  Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki:

 • jesteś całkowicie niezdolny do pracy,
 • masz co najmniej:
 • 20 lat stażu ubezpieczeniowego – jeśli jesteś kobietą,
 • 25 lat stażu ubezpieczeniowego – jeśli jesteś mężczyzną.
 1. nie masz prawa do emerytury z ZUS lub nie spełniasz warunków do jej przyznania.

Ważne!

Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz mieć 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, o ile spełniasz oba poniższe warunki:

 • jesteś całkowicie niezdolny do pracy,
 • możesz udowodnić 25 (kobieta) lub 30 (mężczyzna) lat składkowych (nie bierzemy tu pod uwagę lat nieskładkowych).

Czy uwzględnimy Twoje okresy stałego pobytu w Australii

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, to do polskich okresów doliczymy Twoje okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Ważne!

Doliczymy Twoje okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, pod warunkiem że mieszkasz w Polsce.  Jeśli mieszkasz w Australii, możemy ustalić Ci rentę z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia.

Ważne!

Doliczymy tylko te zagraniczne okresy, które nie pokrywają się z Twoimi polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład

Pani Marzena ma 40 lat i mieszka obecnie w Polsce. Od pół roku przebywa na zasiłku chorobowym. W związku z postępującą chorobą wystąpiła do nas o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że pani Marzena jest częściowo niezdolna do pracy. W ciągu ostatnich 10 lat pani Marzena ma:

 • 3 lata okresów pracy w Polsce,
 • 4 lata okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym.

Pani Marzena powinna wykazać 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki, aby pani Marzena otrzymała rentę z ZUS. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego doliczymy 4 lata za okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym. Możemy ten okres doliczyć, ponieważ pani Marzena mieszka w Polsce. W ten sposób pani Marzena uzyska rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. 

Jak obliczymy wysokość renty, jeśli uwzględnimy okresy stałego pobytu w Australii  

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki do przyznania Ci renty z tytułu niezdolności do pracy, i musieliśmy doliczyć okresy stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości Twojej renty. Rentę obliczymy w  proporcji, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich okresów ubezpieczenia i okresów stałego pobytu w Australii w wieku produkcyjnym. Będziemy wypłacać rentę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce.  

Czy musisz przyjechać do Polski na badanie przez lekarza orzecznika ZUS

Orzeczenie w sprawie Twojej niezdolność do pracy  musi wydać lekarz orzecznik ZUS.

Jeśli mieszkasz w Australii, nie musisz przyjeżdżać do Polski na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie o Twojej niezdolności do pracy na podstawie - załączonej do wniosku o rentę - dokumentacji medycznej.