Breadcrumb

Navigation Menu

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i w USA

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i w USA

Pracowałeś w Polsce i w USA, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jak i gdzie powinieneś złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę lub rentę

Jeśli pracowałeś w Polsce i w USA, możesz ubiegać się o emeryturę lub rentę zarówno od nas, jak i z amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej Nie musisz składać odrębnych wniosków w Polsce i w USA.

Wniosek złóż w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o emeryturę lub rentę do instytucji drugiego państwa. Wystarczy więc, że złożysz wszystkie dokumenty do naszej albo do amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Ważne!
Data złożenia wniosku w naszej placówce jest datą złożenia wniosku o amerykańskie świadczenie i odwrotnie. Instytucja amerykańska uzna datę złożenia wniosku w Polsce, a my uznamy datę złożenia wniosku w USA. Przyjmiemy Twój wniosek wraz z innymi dokumentami, także jeśli są one sporządzone w języku angielskim.

Gdzie będziemy rozpatrywać Twój wniosek

Wnioski o emerytury lub renty osób, które pracowały, pracują albo mieszkają w USA, rozpatruje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek możesz złożyć:

  • w I Oddziale ZUS w Warszawie, który będzie rozpatrywał Twój wniosek;
  • w tej naszej placówce ZUS, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, wówczas ta placówka przekaże Twój wniosek do I Oddziału ZUS w Warszawie;
  • w amerykańskiej instytucji – Oddziale Świadczeń Federalnych - Federal Benefits Unit US Embassy z siedzibą w Ambasadzie USA w Warszawie (ul. Piękna 12,00-539 Warszawa);
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na stronie www.zus.pl . Żeby to zrobić, musisz mieć konto na PUE ZUS i profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w formie papierowej w naszej placówce albo wyślij je do nas pocztą.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Do wniosku o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Wypełnij również formularz o amerykańskie świadczenie, czyli WZ0-PL-01 – Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Ważne!
Do wniosku o amerykańską emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z USA. Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dokumentację medyczną.

Co się dalej dzieje z Twoim wnioskiem

Na podstawie dokumentów, które nam prześlesz, rozpatrzymy Twój wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS.

Natomiast Twój wniosek o amerykańskie świadczenie przekażemy – wraz z dokumentami - do Federalnego Biura Świadczeń (FBU) w Warszawie.

Instytucja ta może kontaktować się z Tobą, jeśli będzie potrzebowała dokumentacji lub informacji do skompletowania Twojego wniosku o świadczenie amerykańskiego sytemu ubezpieczeń społecznych. Kompletny wniosek przekaże do rozpatrzenia do Social Security Administration  w Baltimore. Instytucja w USA rozpatrzy Twój wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle Ci decyzję o emeryturze lub rencie.

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w USA

Wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS oraz o amerykańskie świadczenie możesz złożyć w terenowym biurze Social Security Administration (SSA) – field office, które jest właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania w USA. Biuro skompletuje Twój wniosek o polskie i amerykańskie świadczenie, a następnie przekaże wniosek do SSA w Baltimore. SSA  w Baltimore rozpatrzy wniosek o amerykańskie świadczenie, a w zakresie świadczenia z ZUS przekaże wniosek do I Oddziału ZUS w Warszawie. Wniosek możesz złożyć bezpośrednio do SSA w Baltimore, na adres:

Social Security Administration
DIO – Totalization
P.O. Box 17769
Baltimore, MD 21235-7769

Na jakim formularzu złożyć wniosek o świadczenie z ZUS, jeśli mieszkasz w USA

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz również:

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne. Pamiętaj aby wpisać swój numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i amerykańskie świadczenia dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”,
  • na stronie internetowej amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej SSA http://www.ssa.gov/.        

Gdzie możesz szukać dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie w Polsce

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy ubezpieczenia w Polsce, zaświadczenie o Twoim zatrudnieniu może wydać:

  • pracodawca na podstawie akt osobowych pracownika,
  • prawny następca pracodawcy na podstawie przejętych akt osobowych pracownika,
  • jednostka przechowująca dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

Szczegółowe informacje na temat tego rodzaju dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy tam bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. W bazie tej możesz znaleźć informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników tych zakładów, a także nazwy i adresy instytucji przechowujących dokumenty pracownicze.

Nasza instytucja gromadzi dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Możemy jednak potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia tylko tych osób, które pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników.