Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Jakie warunki należy spełnić w celu zaliczenia okresów składkowych z tytułu zatrudnienia w getcie?

Jakie warunki należy spełnić w celu zaliczenia okresów składkowych z tytułu zatrudnienia w getcie?

Okresy zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą ZRBG niemiecka instytucja uwzględni jako okresy składkowe pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o niemieckie świadczenie:

  • była prześladowana przez reżim nazistowski w myśl niemieckiej Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (niem. Bundesentschädigungsgesetz, BEG).

Za osobę prześladowaną zgodnie z niemiecką Federalną Ustawą Odszkodowawczą uważa się osobę, która z powodu pochodzenia, wyznania lub światopoglądu doznała krzywd wskutek działań narodowosocjalistycznych z zastosowaniem środków przemocy. W przypadku wniosków o rentę rodzinną wymaga się, aby osoba zmarła była osobą prześladowaną. Natomiast członek rodziny zmarłego nie musi być osobą prześladowaną;

  • przebywała przymusowo w getcie znajdującym się na obszarze wpływów nazistowskich (np. na terytorium Polski).

Za przymusowy pobyt w getcie uważa się przymusowe przebywanie w getcie na terenie zaliczonym do obszaru wpływów reżimu nazistowskiego (na przykład Polska). Pobyt w obozie koncentracyjnym lub obozie pracy nie jest objęty Ustawą ZRBG, ale okresy te mogą być uwzględnione po ukończeniu 14 roku życia jako okresy zastępcze;

  • wykonywała pracę z własnej woli za wynagrodzeniem.

Za wykonywanie zatrudnienia w getcie uważa się wykonywanie pracy w getcie, która odbywała się z własnej woli. Ten warunek spełniony jest przez każdą pracę podjętą na podstawie własnych starań lub przez pośrednictwo, na przykład Rady Żydów. Wykonywanie pracy musiało odbywać się za wynagrodzeniem. Pod pojęciem wynagrodzenia rozumie się wszelką zapłatę - bez względu na jej wysokość - w formie pieniędzy lub w naturze (na przykład w formie żywności). Za wynagrodzenie uznaje się wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio pracownikowi getta, jak również wypłacane osobom trzecim (na przykład Radzie Żydów w celu zaopatrzenia getta).

Nadal brak jest podstaw do uwzględnienia prac przymusowych jako okresów składkowych z tytułu zatrudnienia w getcie. Okresy te mogą być jednak uwzględnione, gdy zostały przebyte po ukończeniu 14 roku życia, jako tzw. okresy zastępcze.

Zobacz także: