Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Czy po śmierci osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, przysługują roszczenia o jego wypłatę krewnym zmarłego?

Czy po śmierci osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, przysługują roszczenia o jego wypłatę krewnym zmarłego?

Jeżeli wnioskodawca/wnioskodawczyni zmarł/a, zanim została wydana decyzja w sprawie zgłoszonego wniosku, wówczas specjalni następcy prawni mogą także dochodzić praw do niemieckiego świadczenia.

Specjalnymi następcami prawnymi są kolejno:

  • małżonkowie,
  • dzieci,
  • rodzice oraz
  • spokrewnione lub spowinowacone z wnioskodawcą osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które żyły razem z uprawnionym we wspólnym gospodarstwie domowym lub były w istotnym stopniu na jego utrzymaniu.

W przypadku braku wymienionych wyżej specjalnych następców prawnych roszczenia mogą również zgłaszać spadkobiercy.

Specjalni następcy prawni albo spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw tylko wtedy, gdy wnioskodawca (osoba ubezpieczona, członek rodziny zmarłego) żył jeszcze w dniu 27 czerwca 2002 r., tzn. w dniu ogłoszenia ustawy ZRBG, i za życia zgłosił wniosek o przyznanie świadczenia zgodnie z ustawą ZRGB.

Specjalnym następcom prawnym /spadkobiercom przysługuje kwota, do której miałby/miałaby prawo zmarły/a. Jeżeli niemiecka instytucja stwierdzi, że prawo do emerytury lub renty rodzinnej istniało, to specjalnym następcom prawnym /spadkobiercom przysługuje wyrównanie emerytury/renty za okres od przyznania świadczenia do miesiąca śmierci.

Zobacz także: