Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ubezpieczenie społeczne "szarej strefy"

Celem działania Komitetu jest opiniowanie oraz wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu interpretacji, stanowisk oraz wyjaśnień Zakładu. W skład komitetu wchodzą wybitne osobistości świata nauki, eksperci z dziedziny prawa ubezpieczeń, byli sędziowie i autorytety w problematyce zabezpieczenia społecznego. Obrady komitetu odbywające się 21 września w Centrali ZUS dotyczyły również tez zawartych w artykułach opublikowanych 19 i 21 września w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Brak wpisu broni firmy przed ZUS” oraz pt. „Gigantyczne straty w ZUS do pilnego wyjaśnienia”. Autor zasygnalizował w nich problem  związany z zasadnością przyznania prawa do objęcia ochroną ubezpieczeń społecznych osobom prowadzącym działalność gospodarczą z naruszeniem obowiązujących przepisów, czyli działających w tzw. „szarej strefie”. Przyjęta interpretacja prawa, którą związany jest ZUS budzi bowiem istotne wątpliwości. W ich świetle przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i od tego dnia objęty jest obowiązkiem opłacania składek. Podczas prac komisji przeważało zdanie o deklaratoryjnym charakterze wpisu działalności do ewidencji. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komitet powołany został przez Prezes ZUS na mocy statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do jego zadań należy monitorowanie interpretacji, stanowisk i wyjaśnień wydawanych przez Zakład, a także wspieranie ZUS w opracowywaniu nowych interpretacji i  stanowisk oraz rekomendowanie Zarządowi ZUS najbardziej efektywnych rozwiązań.