Ścieżka nawigacji

Jak wyrejestrować osobę ubezpieczoną/członka jej rodziny

Jak wyrejestrować osobę ubezpieczoną/członka jej rodziny

Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Każda osoba, której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dorowolnych ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczenia zdrowotnego musi być wyrejestrowana z tych ubezpieczeń.

 1. Osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami

Jeżeli ubezpieczony, którego zgłosiłeś do ubezpieczeń przestał podlegać tym ubezpieczeniom (wygasła umowa o pracę lub umowa zlecenia, wygasł mandat członka rady nadzorczej), przekaż do nas wyrejestrowanie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie takie składasz także za siebie, gdy jesteś płatnikiem składek na własne ubezpieczenia (np. zakończyłeś prowadzić działalność gospodarczą).

Formularz ten przekaż:

 • w ciągu 7 dni od dnia ustania ubezpieczeń, 
 • w ciągu 30 dni, w przypadku pracowników skierowanych do pracy lub służby za granicą w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach.

Ważne! Jeżeli byłeś objęty ubezpieczeniami z tytułu działalności gospodarczej, którą prowadziłeś na podstawie wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), możesz złożyć formularz wyrejestrowania wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie działalności w CEIDG. 

 1. Osoby objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA składasz do nas gdy jesteś w jednej z następujących sytuacji:

 • chcesz zrezygnować z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych lub dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; przestaniesz być nimi objęty, nie wcześniej niż od dnia w którym złożysz wyrejestrowanie,
 • zostałeś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. kiedy zawarłeś umowę o pracę, rozpocząłeś działalność gospodarczą, a wcześniej zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ponieważ nie byłeś objęty tymi ubezpieczeniami obowiązkowo,
 • rozwiązałeś umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartą z NFZ.

Wyrejestrowanie członka rodziny 

Każda osoba, która utraciła status członka rodziny albo została objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (np. zawarła umowę o pracę, zlecenia, rozpoczęła działalność gospodarczą) musi być wyrejestrowana z tego ubezpieczenia. 

Członka rodziny wyrejestrowujesz na  formularzu ZUS ZCNA, który powinieneś złożyć:

 1. wraz z wyrejestrowaniem osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny, gdy osoba ta przestał być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym,
 2. w ciągu 7 dni od poinformowania Cię przez ubezpieczonego (np. Twojego pracownika), który zgłaszał członka rodziny o okolicznościach, które spowodowały obowiązek jego wyrejestrowania, np.: 
 • członek rodziny zostaje zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu np. podjął pracę, 
 • dziecko, które skończyło 18 lat, kończy naukę w szkole i nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,
 • dziecko, które kontynuuje naukę na uczelni i nie ma wskazanego wyżej orzeczenia, skończyło 26 lat. 

Jeśli to Ty zgłosiłeś swojego członka rodziny, to powinieneś go wyrejestrować w ciągi 7 dni od zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności.

Ważne! Jeśli inny tytuł ubezpieczenia, który spowodował konieczność wyrejestrowania członka rodziny wygaśnie, np. upłyną okres trwania umowy zlecenia, członek rodziny powinien być ponownie zgłoszony, gdy nie zachodzą okoliczności, które wykluczają ten obowiązek.
 

Jak przekazać dokumenty

Dokumenty możesz dostarczyć do nas w formie:

 1. elektronicznej:
 • w programie Płatnik 
 • w aplikacji e-Płatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
 1. papierowej, ale tylko gdy zgłaszasz do ubezpieczeń nie więcej niż 5 osób (bezpośrednio w naszej placówce lub urzędomacie albo za pośrednictwem poczty).

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366, z późn. zm.).