Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które pracowały w Mongolii

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które pracowały w Mongolii

Pracowałeś zarówno w Polsce, jak i w Mongolii, a teraz starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy? Dowiedz się, na jakich zasadach możesz ją uzyskać.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

Przyznamy Ci rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

 1. zostaniesz uznany za niezdolnego do pracy (orzeczenie o Twojej niezdolności do pracy musi wydać lekarz orzecznik ZUS);
 2. masz wymagany staż ubezpieczeniowy, którego długość zależy od wieku, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy:
 • 1 rok stażu – jeśli niezdolność do pracy powstała, zanim skończyłeś 20 lat,
 • 2 lata – jeśli miałeś wtedy między 20 a 22 lata,
 • 3 lata – jeśli miałeś wtedy między 22 a 25 lat,
 • 4 lata – jeśli miałeś wtedy między 25 a 30 lat,
 • 5 lat – jeśli miałeś wtedy powyżej 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat:
  • przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub
  • przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy;
 1. stałeś się niezdolny do pracy w trakcie któregoś z okresów wymaganych w polskich przepisach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia takiego okresu. Może być to m.in. okres ubezpieczenia (np. zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenia własnej firmy), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo zasiłku chorobowego lub okres urlopu wychowawczego.

  Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki:

 • jesteś całkowicie niezdolny do pracy,
 • masz co najmniej:
 • 20 lat stażu ubezpieczeniowego – jeśli jesteś kobietą,
 • 25 lat stażu ubezpieczeniowego – jeśli jesteś mężczyzną.
 1. nie masz prawa do emerytury z ZUS lub nie spełniasz warunków do jej przyznania. 

Ważne!
Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz mieć 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, o ile spełniasz oba poniższe warunki:

 • jesteś całkowicie niezdolny do pracy,
 • możesz udowodnić 25 (kobieta) lub 30 (mężczyzna) lat  składkowych (nie bierzemy tu pod uwagę lat nieskładkowych).

Czy uwzględnimy okresy ubezpieczenia w Mongolii

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, to do polskich okresów doliczymy Twoje okresy ubezpieczenia w Mongolii.

Jeżeli po zsumowaniu polskich i mongolskich okresów ubezpieczenia, Twój staż ubezpieczeniowy nadal jest za krótki, abyśmy mogli Ci przyznać rentę,  doliczymy Ci okresy ubezpieczenia z innych państw. Możemy doliczyć okresy z państw, w których pracowałeś, pod warunkiem, że są to państwa, z którymi Polska i Mongolia zawarły umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Ważne!
Doliczymy tylko te zagraniczne okresy ubezpieczenia, które nie pokrywają się z Twoimi polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład

Pani Jolanta ma 40 lat. Od pół roku przebywa na zasiłku chorobowym. W związku z postępującą chorobą wystąpiła do nas o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że pani Jolanta jest częściowo niezdolna do pracy. W ciągu ostatnich 10 lat pani Jolanta pracowała:

 • w Polsce – 3 lata,
 • w Mongolii – 4 lata.
  Pani Jolanta powinna wykazać 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki, aby pani Jolanta otrzymała rentę z ZUS. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego doliczymy 4 lata pracy w Mongolii. W ten sposób pani Jolanta uzyska rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. 

Jak obliczymy wysokość renty, jeśli uwzględnimy okresy ubezpieczenia w Mongolii

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki do przyznania Ci renty z tytułu niezdolności do pracy i musieliśmy doliczyć okresy ubezpieczenia w Mongolii, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości Twojej renty. Rentę obliczymy w  proporcji, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i mongolskich okresów ubezpieczenia. Będziemy wypłacać rentę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce.  

Ważne!
Do obliczenia wysokości renty weźmiemy tylko Twoje zarobki za pracę w Polsce.

Co się dzieje, jeśli stałeś się niezdolny do pracy w czasie, gdy byłeś ubezpieczony w Mongolii

Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS jest, aby niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia albo w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Warunek ten uznamy za spełniony, jeśli stałeś się niezdolny do pracy w czasie, gdy byłeś ubezpieczony w Mongolii albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Ważne!  Jeśli zachorujesz w okresie zatrudnienia w Mongolii i starasz się o rentę z ZUS, to Twoją niezdolność do pracy musi ustalić lekarz orzecznik ZUS.

Przykład 

Pan Krzysztof ma 43 lata. Od kilku lat pracuje w Mongolii. W tym czasie zachorował. Złożył wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. O świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy wystąpił również do instytucji ubezpieczeniowej w Mongolii. Niezdolność pana Krzysztofa do pracy dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS ustali polski lekarz orzecznik. Natomiast mongolska instytucja ubezpieczeniowa przyzna panu Krzysztofowi świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy na podstawie orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego zgodnie z przepisami mongolskimi.

Czy musisz przyjechać do Polski na badanie przez lekarza orzecznika ZUS

Jeśli mieszkasz w Mongolii, nie musisz przyjeżdżać do Polski na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie o Twojej niezdolności do pracy na podstawie załączonej do wniosku o rentę dokumentacji medycznej.

Jeśli dokumenty medyczne nie wystarczą do wydania orzeczenia, lekarz orzecznik ZUS wystąpi do instytucji rentowej w Mongolii o wykonanie dodatkowych badań.

Czy możesz ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z instytucji rentowej Mongolii

Za okresy pracy w Mongolii możesz uzyskać świadczenie rentowe z mongolskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS nie wpływa na przyznanie świadczenia rentowego z Mongolii. Możesz więc pobierać dwa świadczenia – z ZUS i z instytucji mongolskiej – jeżeli spełniasz warunki do przyznania tych świadczeń.resami ubezpieczenia.