Ścieżka nawigacji

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności

Chcesz zawiesić wykonywanie działalności? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Możesz bezterminowo zawiesić swoją działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Zaś spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Jako przedsiębiorca możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas zgłaszasz w CEIDG „normalne” zawieszenie, a w ZUS załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń przysługujących Tobie, jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG

 1. Wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy odpowiednie formularze:
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tych dokumentów do ZUS.

Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś (na formularzu ZUS ZWUA), a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin (na formularzu ZUS ZCNA).

Więcej na temat zawieszenia i wznowienia działalności znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki wpisanej do KRS

 1. Wypełnij wniosek KRS Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności i złóż go do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Jeśli w spółce zatrudnieni byli pracownicy wypełnij także druk NIP-8 i przekaż do właściwego urzędu skarbowego
 3. Na podstawie tych danych sporządzimy formularz ZUS ZWPA dotyczący wyrejestrowania spółki.

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Jako wspólnik spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złóż do ZUS formularz:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).