Ścieżka nawigacji

Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie do ustalenia kapitału początkowego

Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie do ustalenia kapitału początkowego

Ustalimy Ci kapitał początkowy, jeśli złożysz:

 • wniosek o ustalenie kapitału początkowego (formularz ZUS EKP),
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS ERP-6),
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców, które potwierdzają okresy zatrudnienia, albo inne dowody o okresach składkowych i nieskładkowych przed 1999 r.,
 • zaświadczenia, w tym o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przed 1999 r., które wystawia pracodawca lub jego następca prawny (mogą być na formularzu ZUS ERP-7)

albo

 • legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Ważne!

Jeśli indywidualnie opłacałeś składkę na ubezpieczenie społeczne jako osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, albo współpracowałeś z taką osobą, w formularzu ZUS ERP-6 podaj:

 • okres, w którym prowadziłeś działalność lub współpracowałeś przy jej prowadzeniu,
 • rodzaj działalności,
 • adres miejsca, w którym była prowadzona działalność,
 • numer konta płatnika (NKP),
 • adres ZUS, do którego opłacałeś składki przed 1999 r.

Do wniosku koniecznie dołącz oryginalne dokumenty albo ich odpisy poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Kiedy obliczymy Twój kapitał początkowy, zwrócimy Ci oryginały dokumentów, oprócz zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, dochodu i uposażenia oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które są wystawiane na formularzu ZUS ERP-7.

Pracodawca lub nasz pracownik może poświadczyć tylko kserokopie:

 • książeczki wojskowej,
 • dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wyciągów z akt, które zostały wystawione przez urzędy stanu cywilnego,
 • danych z „książeczkowego” dowodu osobistego, np. wpisy o zatrudnieniu, wpisy dotyczące dzieci.

Formularze potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostępne są nieodpłatnie w każdej naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

Jeśli masz uwierzytelnione kserokopie dokumentów, ich odpisy lub zaświadczenia o okresach składkowych i nieskładkowych lub wysokości zarobków wystawione przez archiwum lub inną jednostkę, która przechowuje dokumentację z nieistniejących już zakładów pracy, dołącz je do wniosku.

Jeżeli wniosek o kapitał początkowy składa za Ciebie inna osoba, dołącz pełnomocnictwo.