Ścieżka nawigacji

Składki na ubezpieczenia dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Składki na ubezpieczenia dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy musisz opłacać składki albo czy możesz opłacać niższe. 

Sprawdź aktualną wysokość składek 

Kiedy nie musisz opłacać składek 

Nie opłacasz składek, jeśli nie zarejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić, jeśli: 

 • przychód z Twojej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i 
 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – ani społecznymi, ani zdrowotnym. 

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start  

Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy, od kiedy rozpoczniesz swoją działalności gospodarczą (mimo wpisu do CEIDG). Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki: 

 • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, 
 • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności. 

Możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. 

Ważne! 

Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Od momentu rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się do tego ubezpieczenia i opłacać na nie pełną składkę. 

Kiedy możesz płacić preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne 

Możesz płacić niższe składki na swoje ubezpieczenia społeczne, jeśli spełniasz poniższe warunki: 

 • nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś pozarolniczej działalności, 

 • w ramach własnej działalności gospodarczej nie świadczysz na rzecz byłego pracodawcy takich samych usług jak na etacie; dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w roku poprzedzającym założenie działalności. 

Jak długo możesz nie płacić składek albo płacić składki preferencyjne na ubezpieczenia społeczne 

W zależności od Twojej sytuacji możesz skorzystać z następujących ulg w opłacaniu składek: 

 • nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do miesiąca, w którym przychód z Twojej działalności przekroczy 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i swoją działalność wpiszesz do CEIDG; 
 • opłacasz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne – przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, gdy korzystasz z ulgi na start; 
 • opłacasz niższe składki przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi. 

Nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to i tak okres 6 miesięcy i 24 miesięcy biegnie (wliczają się do niego miesiące zawieszenia).  

Ważne! 

Z ulgi na start i preferencyjnych składek nie mogą skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Od jakiej kwoty oblicza się preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na zasadach ogólnych – od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Ważne! 

 • Jeśli opłacasz niższe składki na ubezpieczenia społeczne (czyli obliczone od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia), z zasady nie opłacasz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 
 • Wyjątkowo opłacasz składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i obowiązkowymi ubezpieczeniami rentowymi również z innych tytułów (takich jak np. umowa o pracę, umowa zlecenia). Ponadto suma kwot, od których obliczane są Twoje składki, musi wynosić co najmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwoty, które musisz wziąć pod uwagę, to np. wynagrodzenie, a także podstawa wymiaru składek z Twojej działalności gospodarczej.